Úvodní strana Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.kovonastroje.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Kovonástroje s.r.o., se sídlem v Bohuslavicích u Zlína, č.p. 205, IČO (05967473), C 99255 vedená u Krajského soudu v Brně

Výše poštovného
 je uvedena v sekci "Dodací a platební podmínky" (v patičce našeho eshopu).

Objednávka
Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.
 
Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obč.z.“),  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1993 Sb.(dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.
Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že měl možnost se seznámit s těmito veřejně přístupnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn na horní liště úvodní stránky a také ve 4. kroku před odesláním objednávky, a má možnost se s nimi seznámit, případně o ně může požádat na e-mailu nebo tel. čísle, které jsou uvedeny v sekci "Kontakt".
Uzavření kupní smlouvy :

Vystavené zboží v tomto e-shopu je považováno za výzvu k podání nabídky kupujícím, objednávka ze strany kupujícího je pak považována za nabídku k uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. K uzavření kupní smlouvy (akceptaci prodávajícím) dochází ve chvíli, kdy zákazník uhradí kupní cenu, tedy uhrazením zaslané zálohové faktury nebo uhrazením dobírky. Uhrazení zboží zákazníkem bez podkladu (zálohové faktury) neznamená akceptaci objednávky prodejcem, ani nevede k uzavření kupní smlouvy.
Kupující tímto uhrazením souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
Uzavřená smlouva a poskytnuté osobní údaje jsou prodávajícím archivovány za účelem úspěšného splnění smlouvy a tato data nejsou přístupná třetím nezúčastněným stranám s výjimkou přepravce (Česká pošta, PPL, DPD apod.). Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Info pro zákazníky :
Je možné, že zboží, které objednáte se mezitím prodá přímo na prodejně, případně je již fakturováno na zálohové faktuře jiného zákazníka - v tomto případě budete informováni ihned po přijetí objednávky našimi pracovníky. Děkujeme za pochopení.

Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. V případě změny ceny produktu budete informováni telefonicky nebo e-mailem našimi pracovníky.

Možnosti objednávky
 
Objednávat je možno následujícími způsoby:
  • Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
  • Elektronickou poštou (e-mailem)
  • Osobně
  • Telefonicky
 Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.
 
Povinnosti kupujícího
 
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:
  • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
  • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
  • kód a název zboží dle ceníku,
  • způsob odebrání a dopravy,
  • dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
  • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.
Poskytnutím těchto údajů kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení objednávky a úkonů s tímto spojených (fakturace,expedice...) - v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tyto osobní údaje nebudou předány nezúčastněným třetím stranám s vyjímkou přepravce (Česká pošta , PPL , DPD...).
 
Každá přijatá objednávka v tomto e-shopu je závazná ze strany kupujícího.
Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem (objednavky@kovonastroje.cz) nebo telefonicky (+420 602716471). Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.
 V případě, že nakupující ve výše uvedené lhůtě zrušil objednávku, ale již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě.

Odmítnutí,  nevyzvednutí zásilky kupujícím
Pokud zákazník řádně odeslanou zásilku odmítne převzít nebo ji nepřevezme od přepravce v odběrné lhůtě, aniž by objednávku ve lhůtě 24 hodin od jejího učinění zrušil, má prodejce právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na přepravu kupujícím.
Tyto náklady odpovídají výši nákladů v závislosti na zvolený způsob přepravy při objednávce. Kupující je povinen požadovanou částku uhradit na účet prodávajícího do 7 dnů od obdržení výzvy k její úhradě.
V případě, že i přes nevyzvednutí zásilky má kupující zájem na opětovném zaslání, bude zásilka znova odeslána, ale až po úhradě nákladů za nepřijatou/nevyzvednutou zásilku.
 
Odstoupení od smlouvy
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu provozovny prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 obč. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce. V takovém případě je prodávající povinen vrátit s částkou za zboží i částku za zvolenou přepravu, avšak jen v takové výši, jako je výše nejlevnější formy přepravy, kterou prodávající nabízí. 
V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ / DIČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení kupujícímu nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.
Prodávající si ponechává právo na odstoupení od kupní smlouvy do 5ti pracovních dnů v případě, že položka kterou kupující objednal není skladem a již není možné ji zajistit.

Záruka
Záruka na zboží je 24 měsíců pro spotřebitele, 12 měsíců pro firmy a živnostníky nakupující na IČO.

Postup reklamace
Svou reklamaci nám zašlete prosím vždy a pouze písemně - emailem nebo v balíku se zbožím. Do reklamace uveďte číslo faktury na které je reklamované zboží uvedeno, dále popište co možná nejpodrobněji závadu, a pokud je to možné - i fotografie. Uveďte také tel. kontakt na člověka, se kterým budou naši pracovníci reklamaci řešit a vyčkejte na reakci našich pracovníků.
Pokud odešlete reklamaci bez provedení výše uvedeného postupu, je možné, že vaše reklamace bude vyřízena později než je nezbytně nutné.

Závěrečné ustanovení
 Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách, a každý kupující má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
Obchodní podmínky v tomto znění nabývají platnosti 17.4. 2019 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.