Úvodní strana Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.kovonastroje.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Kovonástroje s.r.o., se sídlem v Bohuslavicích u Zlína, č.p. 205, IČO (05967473), C 99255 vedená u Krajského soudu v Brně

Výše poštovného
 je uvedena v sekci "Dodací a platební podmínky" (v patičce našeho eshopu).

Objednávka
Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.
 
Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obč.z.“),  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1993 Sb.(dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.
Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že měl možnost se seznámit s těmito veřejně přístupnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn na horní liště úvodní stránky a také ve 4. kroku před odesláním objednávky, a má možnost se s nimi seznámit, případně o ně může požádat na e-mailu nebo tel. čísle, které jsou uvedeny v sekci "Kontakt".
Uzavření kupní smlouvy :

Vystavené zboží v tomto e-shopu je považováno za výzvu k podání nabídky kupujícím, objednávka ze strany kupujícího je pak považována za nabídku k uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. K uzavření kupní smlouvy (akceptaci prodávajícím) dochází ve chvíli, kdy zákazník uhradí kupní cenu, tedy uhrazením zaslané zálohové faktury nebo uhrazením dobírky. Uhrazení zboží zákazníkem bez podkladu (zálohové faktury) neznamená akceptaci objednávky prodejcem, ani nevede k uzavření kupní smlouvy.
Kupující tímto uhrazením souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
Uzavřená smlouva a poskytnuté osobní údaje jsou prodávajícím archivovány za účelem úspěšného splnění smlouvy a tato data nejsou přístupná třetím nezúčastněným stranám s výjimkou přepravce (Česká pošta, PPL, DPD apod.). Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Info pro zákazníky :
Je možné, že zboží, které objednáte se mezitím prodá přímo na prodejně, případně je již fakturováno na zálohové faktuře jiného zákazníka - v tomto případě budete informováni ihned po přijetí objednávky našimi pracovníky. Děkujeme za pochopení.

Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. V případě změny ceny produktu budete informováni telefonicky nebo e-mailem našimi pracovníky.

Možnosti objednávky
 
Objednávat je možno následujícími způsoby:
 • Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
 • Elektronickou poštou (e-mailem)
 • Osobně
 • Telefonicky
 Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.
 
Povinnosti kupujícího
 
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
 • kód a název zboží dle ceníku,
 • způsob odebrání a dopravy,
 • dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.
Poskytnutím těchto údajů kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení objednávky a úkonů s tímto spojených (fakturace,expedice...) - v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tyto osobní údaje nebudou předány nezúčastněným třetím stranám s vyjímkou přepravce (Česká pošta , PPL , DPD...).
 
Každá přijatá objednávka v tomto e-shopu je závazná ze strany kupujícího.
Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem (objednavky@kovonastroje.cz) nebo telefonicky (+420 602716471). Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.
 V případě, že nakupující ve výše uvedené lhůtě zrušil objednávku, ale již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě.

Odmítnutí,  nevyzvednutí zásilky kupujícím
Pokud zákazník řádně odeslanou zásilku odmítne převzít nebo ji nepřevezme od přepravce v odběrné lhůtě, aniž by objednávku ve lhůtě 24 hodin od jejího učinění zrušil, má prodejce právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na přepravu kupujícím.
Tyto náklady odpovídají výši nákladů v závislosti na zvolený způsob přepravy při objednávce. Kupující je povinen požadovanou částku uhradit na účet prodávajícího do 7 dnů od obdržení výzvy k její úhradě.
V případě, že i přes nevyzvednutí zásilky má kupující zájem na opětovném zaslání, bude zásilka znova odeslána, ale až po úhradě nákladů za nepřijatou/nevyzvednutou zásilku.
 
Odstoupení od smlouvy
V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem. V rámci rychlého vyřízení si ale dovolujeme požádat o e-mailový kontakt na objednavky@kovonastroje.cz a následně se dohodneme na dalším postupu. Při odstoupení od smlouvy prosím uveďte všechny potřebné informace, abychom mohli identifikovat zákazníka a konkrétní zboží (nejlépe podle čísla objednávky nebo faktury).
V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než  prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli.
Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu
Toto platí jen u spotřebitelů, v případě podnikatelů můžete požadovat, aby Vám bylo vráceno. 


Záruka
Záruka na zboží je 24 měsíců pro spotřebitele, 12 měsíců pro firmy a živnostníky nakupující na IČO.

Reklamace
V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat), a to nejlépe zasláním e-mailu na objednavky@kovonastroje.cz , dopisem, případně osobně na prodejně na adrese Masarykova 1107, 763 02 Zlín – Malenovice
V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
1)    Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
 • a)    na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
 • b)    na odstranění vady opravou Zboží;
 • c)    na přiměřenou slevu z Ceny;
 • d)    na odstoupení od Smlouvy.
V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.
2)    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
 • a)    na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;
 • b)    na odstranění vady opravou Zboží;
 • c)    na přiměřenou slevu z Ceny.
Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.
3)    V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:
 • a)    došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
 • b)    bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;
 • c)    nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,
 • d)    došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.
4)    Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.
5)    O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem, telefonicky nebo osobně. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
6)    V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
7)    V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
8)    Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:
 • a)    Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;
 • b)    opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;
 • c)    použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;
 • d)    kdy to vyplývá z povahy Zboží.

ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
 
Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy objednavky@kovonastroje.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


Závěrečné ustanovení
 Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách, a každý kupující má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
Obchodní podmínky v tomto znění nabývají platnosti 17.4. 2019 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky.